Iubiinas bcrnu psihologs

Ja mums tiek dota iespçja, ka bçrns vecuma dçï nav nepiecieðams psihologa atbalsts, tad mçs esam lielâ kïûdâ. Nav pilnîgi taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas rodas pieauguðâ cilvçka vecumâ. Ðâda plânoðana ir tipiska. Bçrniem ir vajadzîgs atbalsts, lai tiktu galâ ar izaicinâjumiem, ko ikdienas dzîve viòiem rada.

Kad bçrns tagad dodas pie ârsta, neuzskatîsim viòu par zemâku kategoriju. Mums noteikti nav atïauts to sagatavot. Bçrnam ir jâjût, ka mums ir dârgi, turklât kopumâ mçs to pieòemam. Apmeklçjums pie ârsta ar bçrnu psihologu Krakovâ ir tikai mûsu likteni un faktu, ka mçs izvçlamies palîdzçt viòam. Ja bçrns jutîs, ka apmeklçjums nav sliktâks mûsu acîs, tas âtrâk atvçrs atbilstîbu psihologam. Un ir ïoti svarîgi sasniegt maksimâlo terapijas efektu.

Kad man vajadzçtu doties pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida rîcîba, kas nav pareiza poïu valodâ, ir jâkonsultçjas ar speciâlistu. Ja bçrns uz modeïa ir negatîva informâcija ar draugiem un ar draugiem zinâtnç, vai baidâs komandâ mâcîties iet, tad mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâdas procedûras nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai padara bçrnu par nepareizu, bet arî padziïina psiholoìisko raksturu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atklât cçloni. Iespçjams, ne vien, jo tas nav iespçjams. Mçs neapstrâdâjam lîdz pçdçjâm labvçlîgajâm predispozîcijâm. Bet tikai apmeklçjot ârstus.

Izvçloties psihologu, lai pievçrstu uzmanîbu savam bçrnam, vienmçr meklçjiet personu, kura labâ dienâ izrâdâs bagâta un patîkama pieeja. Psihologa atmosfçrâ tieðajâ birojâ ir milzîga vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam ir jâatrod psihologâ vairogs pret sliktajâm emocijâm un jâaplûko droðîbas sajûta savâ apkârtnç. Viòam ir jâbût tâdai paðai sajûtai, ka viòð neko nesaka, psihologs stâvçs viòa pusç, lai piesaistîtu viòu.