Ireni mati

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un uzvilkt. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm uzsûcas, ka vçlas, lai viss izskatâs skaists, vienu pîti var likt divpadsmit reizes, vienmçr liekot matu lokus vai pievienojot matu klipus. Viòam visvairâk patîk skolas spçles un tâs kopâ. Viòas nesenais radîjums, Princess Joker, pastâvçja un bija oriìinâls, un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Centrâlajâ kârtîbâ mana mâte ir dedzinâjusi viòai daudz siksnas ar tiem ieliktâm lokiem. Pçc brîþa skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un atkal ne. Es izskatîðos sîkâk slçdzençs .... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba arî veic savu darbu. Viòa izskatîjâs lieliski kâ svarîga princese. Tomçr, kad runa ir par princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka no paða sâkuma, kad iepazîsieties ar sniegumu, ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Pçkðòi ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tâ skançja nedaudz vairâk, "man nepatîk, es neatceros neko tâdu kâ aristokrâts, ko viòas kalpone ir ïoti lîdzîga". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piestiprinot matus brîvas kokas perspektîvai. Par laimi, kâ mçs jau iepriekð teicâm, tagad mums ir prasme saliekt matus, ðoreiz tâ îpaði âtri gâja. Viòas mâte no manas puses un, no otras puses, visi bija divdesmit.