Interneta kases aparats

Kases aparâts nav nekas jauns, piemçram, elektroniskais trauks, kura mçríis ir apgrozîjuma reìistrâcija un nodokïa summa, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Ienâkumu izsekoðana, izmantojot kases aparâtu (fiskâlo attiecîbâ uz standartu, ir tie uzòçmçji, kas pârdod preces / pakalpojumus personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Tomçr ir pieejams atbrîvojums no kases aparâta izmantoðanas.

Tas ir galvenokârt par cilvçkiem, kas ir nodokïu maksâtâji, kuru apgrozîjums no kuìniecîbas (saskaroties ar fiziskajâm vadîtâjiem iepriekðçjâ nodokïu gadâ nepârsniedza divdesmit tûkstoðus zlotu. Ceïojumam vienmçr jâatceras fakts, ka pastâv noteiktas darbîbas, kas vienmçr jâreìistrç kasç, bez apgrozîjuma apjoma. Tas galvenokârt attiecas uz ðíidrâs gâzes piegâdi, motora pusi, piekabju / puspiekabju daïâm, radio / televîzijas iekârtâm, pasaþieru pârvadâjumu pakalpojumiem, cilvçku pârvadâjumiem un viòu bagâþu, nodokïu konsultâcijâm, juridiskajiem pakalpojumiem un daudz ko citu.Pirms kases iegâdes jums ir jâpârliecinâs, ka mûsu darbs prasa, lai jûs izmantojat kases aparâtu. Mums tas nav nepiecieðams, ja mçs pârdodam materiâlus, mçs piedâvâjam pakalpojumus uzòçmumiem vai organizâcijâm, valsts iestâdçm un paðvaldîbâm, kâ arî Krakovas fiskâlais kases aparâts ir arî tirdzniecîbas punkts un pakalpojums fiskâlajâm ierîcçm. Jebkuru ðaubu gadîjumâ kvalificçts personâls konsultçs un izskaidros noteikumus par obligâto kases aparâtu.

Ceïojums ir pelnîjis faktu, ka, piemçram, automaðînu remonta darbnîcas nevçlas pastâvçt kasçs, ja piedâvâtâs kravas tâs pârvadâ automaðînâ. Kâpçc? Sakarâ ar to, ka attiecîgajâ situâcijâ viòi sniedz tikai pakalpojumu, un tie nepârdod produktu. Tomçr, ja tas pierâda, ka mums ir nepiecieðams iegâdâties kases aparâtu, tâ ir sareþìîta izvçle, jo tirgû ir daudz modeïu. Iegâdâjoties, ir jâpievçrð uzmanîba tam, vai ierîces raþotâjam ir finanðu ministra lçmums, paziòojot, ka kases aparâta veids atbilst nosacîjumiem un tehniskajâm prasîbâm, kas nepiecieðamas, lai no atlaidçm òemtu kases aparâta iegâdi.Ja mçs esam iegâdâjuðies kases aparâtu, mums arî jârûpçjas par tâs fiskalizâciju. Septiòu dienu laikâ pçc attiecîgâ darba veikðanas mums ir jâdomâ un jâdomâ par pieteikuma iesniegðanu nodokïu iestâdç par cilvçku drukâðanu. Jâatceras, ka nepareiza ierakstîðana var izraisît zaudçjuma tiesîbas uz atbrîvojumu, 30% no priekðnodokïa zaudçjumiem, kas saistîti ar pirkumiem, kas saistîti ar reìistrâciju, - lîdz reìistrâcijas brîdim, sodu fiskâlâs sankcijas.Jûs varat izmantot atlaidi kases aparâta iegâdei. Tâ ir 90% no neto cenas (bez PVN, ne vairâk kâ 700 PLN par jebkâdu naudu, kas deklarçta reìistrâcijas sâkumâ. Ðajâ rçíinâ iekasçto PVN var atskaitît.