Industrialie filtri bielsko biaua

Daudzi Polijas tirgus uzòçmumi izmanto putekïu savâkðanas, rûpniecisko iekârtu un centrâlo vakuuma iekârtu projektçðanu, izgatavoðanu, montâþu. Uzòçmumi pastâvîgi paplaðina raþoðanu, izmantojot jaunus, arvien modernâkus produktus, piemçram, filtrus. Mani interesç dizaina un celtniecîbas birojs. & Nbsp; Uzòçmuma veiksmei ir savas, labi izveidotas impulsu filtru, patronu filtru, ciklona un stacionâro filtru konstrukcijas, kâ arî industriâlâs centrâlâs putekïu nosûkðanas sistçmas.

Rûpçjoties par vieglâko pârvaldîbu, visi lçmumi par neparastu filtru dizainu vai ïoti strukturâlu izmaiòu ievieðana tiek ïoti atlasîti un to izveide ir âtra.

Krâjumâ ietilpst filtra izmçri standarta sagatavoðanâ. Mçs varam pasûtît filtru nâkamajâ formâ ar mazâku vai lielâku maisiòu skaitu pçc kârtas. Standarta ierîcçs piíis starp maisu asîm ir 200 mm. Lietotâja cerîbas, iespçjams, ir 250 mm.

Katrai putekïsûcçju iekârtai mums joprojâm jâpielâgo filtrçðanas vilnas metode un organizâcija, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Saistîbâ ar gaistoðâs íermeòa temperatûru, metodi un putekïu defektu, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmainu vielu daudzumu mums ir jâatbilst atbilstoða veida filca filca. Maisus var pârvçrst no jauniem filca veidiem (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, Teflona utt. Ar citâm apstrâdes metodçm. Pielâgojumus veic ieguldîtâjam vai projektçtâjam, kurð veic novadîðanas iekârtu. Uzòçmumi nodroðina & nbsp; visas zinâðanas par filtrçðanas materiâla izvçli un filtrçðanas un reìenerâcijas parametriem.

Putekïu filtrçðana, filtri, kas var & nbsp; aprîkot vadîbas slçdþus ar atlikuðajâm pûtîðanas vârstu vadîbas metodçm:ar laika kontroli, kurâ mçs varam iestatît impulsa un reìenerâcijas bieþumu,ar kontroli, kurâ tiek regulçts impulsa ilgums, divas reìenerâcijas frekvences un ârçjâ un zemâ plûsmas pretestîbas robeþa,programmçjams uz kontroliera, kurâ ir paredzçti rekuperâcijas parametri.

Filtrus var aprîkot ar daþâda izmçra ieplûdes un izvades atverçm.