Iezemcjuma skava

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir elektrostatiskâs dzirksteles beigâs samazinât degoðu vielu eksplozijas risku. Visbieþâk to lieto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

Elektrostatiska iezemçðana var bût jauna forma. Vispraktiskâkie un daþi sareþìîtie modeïi ir parâdîti no iezemçjuma terminâla un stieples. Spçcîgâki un tehnoloìiski progresîvâkie ir aprîkoti ar zemçjuma aizsardzîbas stilu, pateicoties kuriem ir pieïaujams izvadît vai transportçt produktu, kad zeme ir pareizi pievienota.

Elektrostatiskos slâòus visbieþâk apkalpo dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Pildot vai iztukðojot tvertnes ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To veidoðanâs var rasties ne tikai sajaucot, sûknçjot vai izsmidzinot uzliesmojoðas vielas. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, sazinoties ar atseviðíâm daïiòâm vai atdalot tâs. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Tieða un pçkðòa savienojuma ar zemi vai izkrautu mçríi rezultâtâ var radît îsu strâvas impulsu, kas bûs svarîgs dzirksteles daïâ.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var ietvert spirta un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai sliktu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.