Ieltu izsmidzinataja cena

https://bl-mask.eu/lv/

Mçría dozatori tiek izmantoti putekïu savâcçju hermçtiskai noslçgðanai, ko tie veic zem spiediena, kas nav atmosfçras spiediens. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums ir temperatûra, kas nav augstâka par 200 ˚ C, un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir diezgan vienkârðs. Putekïi no tvertnes plûst caur ieplûdi un pçc tam tiek pârvietoti ðûnâs ar kustîgâ cilindra spârniem. Dozatori var bût vairâkos citos veidos. Viòi var izmantot arî atðíirîgu ieejas un izejas izmçru un atðíirîgu darba efektivitâti, kas ir vçrsta uz m3 stundâ. Ierîces pasûtîðanas sezonâ bûs ieteicams dot izsmidzinâtâja maríçjumu un noteikt putekïu temperatûru.

DC bloka dozatorsDC centrbçdzes dozçðanas iekârta ir vienâda dozatoru klientiem. Tas ir rakstîts ar atmiòu par nepârtrauktu pulverveida un smalkgraudainu materiâlu dozçðanu. Jo îpaði tie ir: graudi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi utt. Ierîci visbieþâk apvieno kâ iepakojuma lînijas tehnoloìisko iekârtu daïu, svçrðanu, dozçðanu un pneimatisko transportçðanu.

summçðanaDzçrieni no rotçjoðo padevçju aprîkojuma elementiem var bût elektriskie kastes ar invertoru. Pateicoties tiem, bûs iespçjams pielâgot dozatora efektivitâti konkrçtai raþoðanas grupai. Ierîce ir izgatavota no skâbes izturîga tçrauda vai oglekïa tçrauda. No skâbes izturîgiem modeïiem tiek ievçrotas visas higiçnas prasîbas, un tâs var bût vçrstas uz rûpniecisko jomu, jo îpaði íîmijas nozarç.