Grutniecibas un dzemdibu atvaiinajuma statuti

Programmatûras atraðanâs vieta ir mazliet piemçrota tirgus sortimenta pielâgoðanai, pârveidojot daþâdus plâna datus un dokumentâciju konkrçtâ valodâ, kâ arî prasmîgi pielâgojot to konkrçtajâ valodâ svarîgajâm konvencijâm. Tas ir galvenokârt par spçju ðíirot burtus alfabçtâ, un tas ir, kâ jûs definçjat L10n.Personâm, kas îsteno mûsu kompâniju ârvalstu tirgû, ir rûpîgi jâiepazîstas ar programmatûras lokalizâcijas koncepciju, taèu tâs noteikti bûs veiksmîgas. Tâ kâ programmatûras atraðanâs vieta ir atkarîga no paða darba svarîgâkajiem faktoriem, mums tâ bûtu jâuztic pârbaudîtam uzòçmumam, kam ðajâ daïâ ir spçcîgs notikums. Ðodien praktiski nav problçmu to atrast, jo visu gadu tie joprojâm ir labi parâdîjuðies tirgû, un to rakstzîmes ir augstâkâs klases speciâlisti. Daudzi uzòçmumi sadarbojas ar reâliem profesionâïiem ðajâ jomâ.Jauki un laipni uzòçmumi, kas sniedz ðâdus pakalpojumus, mums piedâvâ daudzvalodu programmatûras atraðanâs vietu, tîmekïa vietòu atraðanâs vietu, multivides atraðanâs vietas un datoru spçïu vietas, daþi no ðiem uzòçmumiem arî piedâvâ atraðanâs vietu inþenieriju, kas garantç pilnu atraðanâs vietu. Ðâdus nosaukumus apstrâdâ kvalificçti lingvisti ar lielu âtru profesionâlo pieredzi, ïoti efektîvus atraðanâs vietas inþenierus, DTP speciâlistus, projektu vadîtâjus un testçtâjus. DTP speciâlisti ïoti rûpîgi sagatavo mûsu grâmatas par grâmatâm un drukâðanai, lai viòi varçtu pielâgot failu grafikas ziòâ oriìinâlam vai izveidot pilnîgi jaunu izkârtojumu. To izsniedz speciâlisti, kuri ir apmâcîti ârzemju stila materiâlu kompozîcijas nodaïâ.