Golfa 4 gaisa filtrs

Katru dienu, arî dzîvoklî, piemçram, uzòçmumâ, mums apkârt ir daþâdi ârçjie elementi, kas ietekmç cieðo eksistenci un kvalitâti. Papildus pamata redundancijai, piemçram, atraðanâs vietai, temperatûrai, zemes mitrumam un tamlîdzîgi, mçs varam arî bûvçt ar tâlu dûmiem. Gaiss, ko elpojam, nenoliedzami ir tîrs, bet, protams, ir piesâròots viendabîgâ pakâpç. Pirms piesâròojuma putekïu situâcijâ mçs varam turpinât izmantot spçles ar filtriem, bet ir arî citi draudi, kas bieþi ir grûti atklât. Tâs ir îpaði toksiskas gâzes. Atrodiet tos lçni galvenokârt, bet pateicoties tâdiem instrumentiem kâ toksisks gâzes sensors, kas no gaisa iztukðo sliktos elementus un informç par to klâtbûtni, tâdçjâdi informçjot mûs par briesmâm. Diemþçl draudi ir ârkârtîgi prasîgi, jo ðâdas vielas, piemçram, kad Èads nav sasniedzams un sistemâtiski seko tâs saturam, rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Pçc CO, mums ir arî risks, ka sensors konstatç citus farts, kâ pierâdîjumu sulfâtam, kas lielâ koncentrâcijâ ir noslçpumains un izraisa tûlîtçju paralîzi. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir identiski bîstams, kâ minçts iepriekð, un amonjaka - atmosfçrâ emitçta gâze, kaut arî kaitîgâkâ koncentrâcijâ, kas kaitç cilvçkiem. Toksisko gâzu sensori var noteikt arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru gâze ir smagâka par atmosfçru, kâ arî dod priekðroku lielai teritorijas piepildîðanai ap zemi - no pçdçjâ faktora formâ, kad mçs esam pakïauti ðo elementu apstrâdei, sensori jânovieto normâlâ vietâ viòð varçja sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas toksiskas gâzes, ko detektors spçj darît, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî ûdenî ðíîstoðs, bîstams ûdeòraþa hlorîds. Kâ redzat, jâinstalç toksisks gâzes sensors.