Ginekoloiija uwidnik

Ginekoloìija iet uz priekðu. Ir vairâk un vairâk mûsdienîgu veidu, kâ apðaubît cilvçka íermeni. Aizvien mazâk invazîva un vçl precîzâka. Liela problçma seksuâli ïaunprâtîgu personu vidû ir dzemdes kakla vçzis, kas ir pilnîgi ârstçjams agrînâ tâs atklâðanas posmâ.

Titanium

Galu galâ, veiksmîgi pamanot traucçjoðos simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, jums nekavçjoties jâpierakstâs kolposkopa speciâlistam, lai izslçgtu slimîbu. Simptomu nopietnîbas trûkums, iespçjams, ir dzemdes izòemðana.

Ðî pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Tas nav brînums, kâ mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievadîts maksts ar labu sagatavoðanu, lai pârbaudîtu, kâda ir maksts reakcija. Ðis mikroskops izraisa pçdçjo trîsdimensiju efektu un joprojâm izraisa, ka zudums ir palielinâjies par desmit reizçm, pateicoties kurai ginekologs varçs pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi izvçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka jums ir jâsagatavojas meklçðanai. Ginekologs droði vien instruçs pacientu par to, kâ rîkoties pirms pârbaudes. Pirmkârt, nedçïas laikâ pirms plânotâs pârbaudes ir jâizslçdz arî fiziski kontakti no ginekoloìiskâs pieredzes.

Sieviete, kas norâda uz kolposkopu, parasti atrodas individuâlâ ginekoloìiskâ krçslâ. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja panâkumi ir satraucoði, tad ginekologs var izlemt veikt kâdu dzemdes daïu, tad katrai fiziskajai aktivitâtei tas jâizbeidz ar vienu pakâpi, jo tas bûs bagâts justies ïoti neçrti diskomfortu. Ergonomiskie parametri ir svarîgi ðajâ ierîcç un ir darba rîks.