Garigas veselibas trauccjumi

Ciklotimija ir izvçlçta kâ mazs psihisks traucçjums, ko dçvç arî par depresîvu stâvokli, bet parasti tam nav nepiecieðama farmakoloìiska ârstçðana. Ciklotimija bieþi ir salîdzinâma ar dysthymia, tomçr abi psihiskie traucçjumi ir diezgan atðíirîgi.

Kankusta DuoKankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Garîgi traucçjumiNâkamajâ rakstâ mçs pievçrsîsimies tieði psihiskâs anomâlijas atspoguïoðanai. Sâkot no sâkuma, ciklotimija ir garîga slimîba. Viòð var bût bipolâru traucçjumu radîðanas faktors. Tâs atklâðana parasti ir papildus cilvçka dzîves pamata un treðajâ fâzç, parasti attiecas uz alkohola ïaunprâtîgu izmantoðanu un izraisa bûtisku sociâlâ dzîves destabilizâciju.

ârstçðanaProtams, atklâtie ciklotîmi jâârstç nekavçjoties. Tomçr, kâ minçts iepriekð, nesenâ farmakoloìiskâ ârstçðana lîdzinâs depresijas veidam, jo ievadîtie preparâti galvenokârt radîs noskaòojumu stabilizçjoðu uzdevumu, un terapiju papildinâs psihoterapija.

fâzesCiklotimiju sastopamîba rada apgrûtinoðas garastâvokïa izmaiòas. To var izlietot divos posmos:

Subdepresijas fâze, ko viòi izvirzîja: abulija vai problçmas ar lçmumu pieòemðanu, apâtija, libido kritums un pastâvîgs nogurums un problçmas ar uzmanîbu, apetîtes traucçjumi, bezmiegs, pastâvîga tukðuma sajûta, skumjas un atbalsta mînusi, nespçja sajust prieku, nevçrîba, nepietiekamîba enerìçtika, pesimistiskie jautâjumi un sociâlâ izstâðanâs.Hipomanijas fâze - labs humors, jautrîba, euforija, augsta paðcieòa un paðapziòa, palielinâta seksuâlâ vçlme, psihomotorâ uzbudinâjums un samazinâta vajadzîba pçc atpûtas, domas, vârda slaucîðana, samazinâta spçja skaidri domât, uzmanîbas problçmas, agresija un naidîgums, varas sajûta un entuziasmu, uzòemoties riskantu uzvedîbu, maldiem.

Ðis defekts parasti parâdâs cilvçkiem, kuri reaìç uz bipolâriem traucçjumiem. Spçli papildus ietekmç tâdi faktori kâ liela kortizola pakâpe, zems serotonîna lîmenis, kâ arî stresa situâcijas. Arî nozîmîga ietekme ir izglîtîbai un vietai, kurâ dzîvo potenciâli slimi cilvçki.