Gaisa filtrs 1 5 dci

Magnçtiskais filtrs ir îpaði izstrâdâts, lai aizsargâtu mâjsaimniecîbas un citas nelielas centrâlâs apkures un karstâ ûdens patçriòa iekârtas, kâ arî daþâm ierîcçs, kas uzstâdîtas ðâdâs iekârtâs pret piesâròojumu ar cietâm virsmâm. Pieaugot augstas klases ierîèu un vadîbas un mçrîðanas piederumu populârai izmantoðanai iekârtâs, ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to efektîvu un uzticamu darbîbu nosaka plûstoðâ ûdens augsta tîrîbas pakâpe.

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Novatoriska makromolekulârâ formula jûsu locîtavu veselîbai!

Cauruïvadiem jâpielieto magnçtiskie filtri, lai ûdens plûsmas virziens sakristu ar bultiòu, kas ir uz korpusa, un vâks ir pakïauts filtra stâvoklim. Filtrus var uzbûvçt uz horizontâliem un vertikâliem cauruïvadiem. Magnçtiskos filtrus savâc no korpusa, sieta ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija nodroðina lielu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju attîrîðanas iespçjai: tehniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot to centrâlapkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdensapgâdes sistçmâs, kas piegâdâ katru apkures vai dzesçðanas ierîci. Magnçtisko filtru ietekme, cita starpâ, novçrð ierîèu konstrukcijas un datu bojâjumus, palielina uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazina ekspluatâcijas izmaksas, samazina izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu konstrukcijâ. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, piemçram, ekspluatâcijas izmaksu trûkums, tie ir gandrîz bezapkopes.Anglijâ ir vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, kurâs lielâkoties ir centrâlâ apkures sistçma, un tas ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas atvieglo apkures sistçmu darbîbu. Pçdçjos gados Anglijâ ir pârdoti vairâk nekâ viens miljons magnçtisko filtru.