Gaias madina 1000w

Tajos brîþos, kas var bût tikai populâri priekðvçsturiskâ rudens skâbes kâpostiem, it îpaði laukos, tas bija kaut kas. Pilsçta bija pastâvîgi pçdçjâ çrta. Viòi devâs uz veikalu, nopirka gatavus kâpostus un nevienu, izòemot entuziastus vai „sievietes pienâcîgi motivçja”, izmantoja kâpostu grieðanu un kodinâðanu.

Tâ kâ kâpostu grieðana, tâ neizbçgami bija vçrsta uz grîdlîstiem. Vienkârðam salâtu papildinâjumam, kâpostu zupai vai bigosam, galîgais efekts bija pietiekams ar asu nazi vai manuâlu griezçju, un bija svarîgi izbaudît gandrîz nekavçjoties. Tomçr liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai jau bûtu izaicinâjums. Un ðeit lieta parâdâs kâpostu griezçjs. Sâkotnçji tâ bija acîmredzama, manuâla ierîce, kas pçc stundas nazi ievçrojami uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Tas jau bija liels solis, jo darbs strauji virzîjâs uz priekðu un ar nelielu "pâri" bija svarîgi, lai dienas gaitâ nebûtu tikai viens, bet daþi kâposti. Bet, kad tas parasti darbojas, tam ir jâvirzâs uz priekðu. Mûsdienîgâ situâcijâ tas tika sasniegts, sasniedzot jau ar roku izgatavotus elektromotora risinâjumus. Izmantojot ðo sistçmu, ierîce ir dzimis ar elektrisko kâpostu griezçju. Arî ðî risinâjuma gadîjumâ kâpostu grieðanas darbs jau ir bijis daudz vieglâk virzîties uz priekðu. Tas ir pârsteidzoði, ka radâs ideja, un no jaunieðiem bija daudz ðâda veida ierîèu, sadzîves vajadzîbâm smago rûpnieciskai lietoðanai. Taèu nozare mums nav ieinteresçta, jo kopumâ tâ tiek vadîta pçc tâs likumiem un daudzumiem, un mçs pievçrsîsimies jaunâm un mazâm ierîcçm. Ðo apakðçjo instrumentu darbîbas princips ir lîdzîgs tam, kurâ darbojas elektriskâ virsbûves maðîna, izòemot to, ka skrûves vietâ ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar mazâku vai mazâku vagu. Îpaði atlasot, ir daþi mainâmie ruïïi ar atðíirîgu griezumu kalibrçðanu, ir svarîgi panâkt biezâkas vai mazâkas sasmalcinâtu kâpostu skaidas. Lielâkâ daïa no ðî aprîkojuma modeïa tirgû rada to, ka ikviens atradîs kaut ko sev un ikdienas kâpostu grieðanas darbîbu, var bût pat patîkams, un tas var bût diezgan efektîvs un nebaidoties no pirkstu bojâjumiem, jo daþreiz tam ir vieta ar nazi.