Fiskala kase

denta-s.eu Denta SealDenta Seal - Labākā zobu pasta zobu tīrīšanai un to atjaunošanai ar sniega baltu spīdumu!

Katrs uzòçmçjs, kuram ir vienkârðs nodokïu kases aparâtu nosaukums, katru dienu ar citâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ jebkura cita datortehnika, kases aparâti nav atkarîgi no slimîbâm un daþkârt sabojâjas. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka jebkurâ elementâ, kurâ reìistrs tiek veikts, izmantojot kases aparâtus, tam ir jâbût jaunai ierîcei, kas tagad ir ðîs pamata kïûda.

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var novest pie sodu uzlikðanas nodokïu iestâdei, jo tas novçrsîs pârdoðanas ierakstu galvenâs ierîces sadalîðanas laikâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðajâ materiâlâ ne tikai tiek ievadîti visi ierîces remontdarbi, bet arî saòemti padomi par kases aparâta fiskalizâciju vai tâs atmiòas apmaiòu. Pakalpojuma mâkslâ ir jâievada unikâls numurs, ko nodokïu birojs ir pieðíîris kasei, uzòçmuma nosaukums un to telpu adrese, kurâs tiek apstrâdâta nauda. Visas ðîs zinâðanas ir derîgas, kontrolçjot nodokïu administrâciju. Visi jaunie depozitârija izpratnes elementi arî maina savu atbilstîbu speciâlistu dienestam, ar kuru visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, jâparaksta parakstîts lîgums. Kas ir labs - jums jâinformç nodokïu birojs par katru kases apkalpotâja maiòu. Pârdodot fiskâlâs summas, ir jâdarbojas nepârtrauktâ veidâ, un, sekmîgi aizpildot kases aparâtu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par nâkamo, atceroties, ka vçlaties izlasît atmiòu. Kases aparâta atmiòas lasîðana var notikt - lîdzîgi, kad tâ mainâs, bet tikai un tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât tas ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No kases atmiòas atmiòas tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un vçl viens - uzòçmçjam. Tai ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar daþâdiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ prombûtne var ietekmçt soda uzlikðanu.