Filtrcdana no kada

Daudzâs nozarçs mçs varam veidot putekïus, kas ir sprâdzienbîstami putekïi un gaisa maisîjumi. Ir tâdi paði galvenie procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, kokmateriâlu koksnes, biomasas, pârtikas nozarç sastopamo organisko putekïu, íîmiskâs rûpniecîbas putekïu utt. Maiòu.

Par sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu attîrîðanu mçs païaujamies uz piedâvâtajiem instrumentiem un visâm iekârtâm, kas izgatavotas atbilstoði pamatdirektîvai 94 / 9WE ATEX. Tos var ieteikt putekïu attîrîðanai no putekïiem, kas nonâk St1 un St2 sprâdzienbîstamîbas grupâ. Mûsu filtrçðanas organismiem ir 3D kategorijas. Tas ïauj tos uzstâdît jebkurâ telpâ, kas ir kvalificçta bîstamajai zonai, kâ tas joprojâm ir sprâdzienbîstamâs vietâs 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas svarîgas metodes:

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî metode izmanto sistçmas, kas automâtiski reaìç uz sprâdzienbîstama spiediena raðanos un novçrð sprâdziena raðanos. Sistçma ir aprîkota ar spiediena sensoriem, kas atklâj sprâdzienu, piedâvâ to vadîbas panelim, kas savukârt sâk cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas metodi. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâs atcelðanai ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti âtra radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTo var izmantot visu veidu membrânu vai dekompresijas paneïu izmantoðanai, kas rada sprâdziena spiedienu no aizsargâtâ pârtikas ârpuses. Izmantojot ðo sistçmu, spiediens, kas paliek aizsargâtajâ ierîcç, tiks ierobeþots ar cenu, kas nav apdraudçta. Mçs izmantojam cita veida tehnisko membrânu dizainu: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar asaru sensoru vai ne, kas izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîgas. Lielo zonu ieteicams uzstâdît laukâ blakus membrânai, jo sprâdziena liesmas laukums tiek virzîts uz âru.

Turklât noteiktâ sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtâs iekârtas valstî, visa tâ grupa un sastâvdaïas tiek izmantotas tâ, lai nebûtu iespçjams radît putekïu aizdegðanâs avotu.