Filtrc datus pivot tabula

Laukumâ ir daudz ðíidruma filtrçðanas filtru. Starpîba starp tâm ir vispirms pieteikumâ un attîrîðanas periodâ. Cita starpâ var nosaukt spraugu filtrus, maisiòu filtrus vai magnçtiskos filtrus.Pirmkârt, tas ir pelnîjis uzmanîbu, pateicoties vienkârðam darbîbas stilam, ïoti efektîvai attîrîðanai.

Magnçtiskos filtrus izmanto daþâdu materiâlu, ðíidru produktu, daïçji ðíidru produktu no visiem dzelzs piesâròotâjiem tîrîðanai. Piemçrots magnçtiskais nesçjs dod jums iespçju izveidot tâdu ierîci, kas uzòemas pareizo piesaistes spçku un tâdu paðu efektîvu efektu.Magnçtisko filtru izmantoðana ir saistîta ar daudzâm nozarçm. Magnçtisko filtru mçríis ir apvienots no smagâs rûpniecîbas nozarçm ar pârtikas rûpniecîbu.Magnçtisko filtru galvenais mçríis ir nodroðinât sûkòus, dozçðanas maðînas un centrifûgas pret kaitîgiem metâla gabaliem, kas ieguvuði noteiktu efektu raþoðanas rindâ.Magnçtiskie filtri ir atkarîgi no to funkcijâm. Cita starpâ var minçt: neodîma filtrus pârtikas rûpniecîbai, grâmatu ievçrojamâ drudþa un ferîta filtros darbam ïoti augstâs temperatûrâs.Magnçtiskais filtrs efektîvi atdala vislabâkos piemaisîjumus (èipsi, ðíiedras, dzelzs putekïi. Var veikt mâjasdarbus augstspiediena iekârtâs. Tas ir viegls apkopes un tîrîðanas âtrums. Tas ir izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda. Tas var darboties sistçmâs ar lielu viskozitâti.Magnçtiskie filtri efektîvi palielina raþotòu efektivitâti un tajâ paðâ laikâ dzîvoklî ir ïoti zemi. Magnçtiskâ filtra izmaksas faktiski ir lielas, bet tas jau maksâ par sevi. Ir vçrts uzsvçrt, ka magnçtiskâ filtra izmantoðana ir ekoloìiska.