Fakiru gramatvedibas programma

Mûsdienu grâmatvedîbas un rçíinu izrakstîðanas programmas, kas atrodas Windows vidç, ir ïoti funkcionâlas un intuitîvas. Galu galâ, vienmçr ir klientu grupa, kas, nevis izmantojot peli, pârvietojas uz tabulu ar cilni. Ir tikai uzòçmumi vai uzòçmçji, kuri nevçlas ieguldît esoðajos datoros. Viòiem tika izveidota programma Comarch Klasyka, kas piedâvâ visus inovatîvos risinâjumus un iespçjas tradicionâlajâ grafiskâ formâ.

Comarch classic pastâv pilnîbâ funkcionâlajâ personâla un algas programmâ. Tâ piedâvâ iespçju norçíinâties ar zîmoliem vienkârðotâ un lielâ grâmatvedîbâ. Viòð iegâdâs pilnu noliktavas vadîbu, ieskaitot komercdarbîbas reìistrâciju, gan ârvalstu valûtâs. Pieteikuma ietvaros jûs varat redzçt jebkuru noliktavu skaitu, apstrâdât avansa rçíinus, iekðçjos pârdoðanas apjomus un pirkumus.

Rçíina modulis ïauj ievadît garus 160 rakstzîmju preèu nosaukumus. Ir datu bâze par bankâm, ko var izmantot pârskaitîjumu veikðanai. Strâdâ ar fiskâlajiem printeriem.

Vçl viena projekta daïa ir algas modulis. Tas nodroðina veidu, kâ saglabât darbinieku uzskaiti, sagatavot algu sarakstu un aprçíinât peïòu. Viòâ ir bagâti, pamanot darbinieku prombûtni un atvaïinâjumu. Ðis modulis arî ïauj jums sagatavot nodokïu deklarâcijas PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 un ZUS, kâ arî radît pârskaitîjumus Nodokïu pârvaldei.

Klientiem raþotâjs ir sagatavojis îpaðu migrâcijas priekðlikumu svarîgâm programmas versijâm, izmantojot Windows vidi. Tâpçc viòð var dzîvot ïoti populârs, òemot vçrâ to, ka atjauninâjums var koncentrçties uz 40% atlaidi, un jaunâkâ lietojumprogramma ir izstrâdâta, pamatojoties uz daþâdâm tehnoloìijâm, ietver un vçlas veikt izmaiòas noteikumos, kas nav atrodami klasiskâ grupa.