Drodibas noteikumi elektriiim

Ïoti loìiski augiem bûtu jâievieð atbilstoða DDVA programma. Veidlapâ ir îpaða nozîme, ja draudi kâdam veselîbai vai dzîvei ir ïoti oriìinâli. Òemot vçrâ braucienu, jautâjums par droðîbu ir saistîts ar pareizajiem instrumentiem darba uzòçmumos, kas nodroðina darba komfortu.

Ðâdas ierîces noteikti ir putekïu savâcçji, kurus var izmantot vieglos un veselîgos uzòçmumos. Veiktie darbi bieþi izraisa ziedputekðòus, kas aug gaisâ, un vienîgais, kas nonâk cilvçka plauðu iekðpusç. Interesanti ir îpaði pçdçjie nozîmçs, kur metinâðanas jaudai ir liela nozîme. Metinâðanas laikâ metinâðanas dûmi notiek darba jomâ, kas nav efektîva programma veselîbai. Tomçr ne tikai ðis dûmi var negatîvi ietekmçt brîvo klâtbûtni mâkslâ. Ir veikali, kuros ir plaðs íimikâliju klâsts, kuru garða un tvaiki parâdâs arî gaisâ un var ietekmçt elpceïu kairinâjumu. Lai novçrstu ðâdas situâcijas, ir vçrts ieguldît darbavietu atdalîðanas sistçmâs. Tas ïaus izvairîties no slimîbas cilvçku vidû un aizsargâ DDVA lîdzekïus, kas katram îpaðniekam ir jâdara. Ðai situâcijai tagad ir jâatceras putekïsûcinâðana darba vietâs. Tomçr viòð ðeit nesaòem putekïsûcçja savienojumu un sûkðanas sprauslas bîdâmo kustîbu uz darba zonas gludâm virsmâm. Putekïsûcçju sagaidâma arî pavisam citâdi, tas arî atceras plânâ gaisa attîrîðanu, kas nonâk kâdâ konkrçtâ industriâlajâ zâlç vai arî attiecîgâ uzòçmuma jauno atraðanâs vietu.Putekïu ieguve ir diezgan tradicionâls gaisa attîrîðanas veids, bet tiek radîti vairâk reâlu rîku ðim uzdevuma modelim. Protams, uzdevuma kvalitâte ir svarîga, bet aprîkojums un atcerçties vietu. Vecie putekïu savâcçji, ðodien ir vçrts aizstât ar kofferu putekïu savâcçjiem, kas labi saskaras ar visu veidu putekïiem un nepârprotami regulç tos, un tam ir pozitîvs spiediens uz putekïu ieguves brîdi.