Direktiva par kopienas dzelzceiu drodibu

Galvenais jautâjums rûpnieciskajâ darbîbâ ir baþas par to, kâ tiek ievçrotas normatîvajos aktos ieviestâs normas par likuma vai likuma vçrtîbu. Viòð lielâ mçrâ atceras Eiropas Savienîbas tiesîbu aktus, kas mîtnes zemç lielâ mçrâ ir. Piemçram, ATEX direktîva uzòçmçjiem ievieð nepiecieðamîbu nodroðinât atbilstoðu aprîkojuma tehnisko lîmeni apgabalos, kurus apdraud sprâdzieni.

Diemþçl situâcija ir vienkârða, jo maðînas, kas nodroðina ðîs prasîbas, nav populârâkâs, un daudzas rûpnîcas un rûpnîcas joprojâm izmanto iekârtas, kuras var raksturot kâ vçsturiskas. Atex instalâcijas ir tehnoloìiski progresîvas iekârtas ar ATEX informâciju, kas ïauj jums apstiprinât savus darbiniekus ar augstu droðîbas lîmeni. Nav noliedzams, ka visam raþoðanas uzòçmuma îpaðniekam tas bûtu vissvarîgâkais. Ir vçrts atcerçties, ka darba devçjs uzòemas personisko risku, ka viòam bûs nepiecieðams, lai apmierinâtu darbinieka sociâlâs vajadzîbas, ja notiek nelaimes gadîjums raþoðanâ. Diemþçl ðie ir jauni skaitïi, tâpçc daudzas lietas tiek novçrstas. Pirmkârt, çdienreizes, kas pielâgotas ðî ieteikuma nosacîjumiem, bûs unikâls ieguldîjums gadiem. Pirmajos lietoðanas mçneðos tiem ir jâiegûst daudz ienâkumu. Pateicoties viòam, ar ðo iespçju mçs varçsim atmaksât parâdu, kas mums radies, iegâdâjoties ðîs maðînas. Ir vçrts atcerçties, ka atex direktîva ir veiksmîgi ieviesta Polijas juridiskajâ plânâ un ka katra raþoðanas çka darbojas. Ikvienam ir jâpielâgojas apstâkïiem un kâ nomainît vecâs ierîces. Ir vçrts paturçt prâtâ, ka ðî nosacîjuma neievçroðana var radît ievçrojamus finansiâlus sodus, kas ievçrojami samazina mûsu uzòçmuma budþetu. Ir vçrts padomât par to agrâk.