Depresijas arstcdana un zididana

Depresija ir slimîba, kas mûs vada visintensîvâkâ paðnâvîbas deva. Viòð neplâno citu slimîbu pasaulç, jo tâds produkts, ko cilvçki izvçlçjâs tik bieþi, ka pat galîgi slimi cilvçki neizòem ðo dzîvokli kâ cilvçkus, kuri jûtas kâ mâjokïa sâpes, bet arî depresiju pavadoðâ eksistenciâlâ tukðums.

Cilvçki, kas lieto depresiju, paliek ne tikai garîgi (samazinâta paðapziòa, pârmçrîga trauksme, enerìijas trûkums, bet arî somatiski: miega trûkums, apetîtes trûkums, nogurums, mazs spçks fiziskâm sâpçm. Depresija izraisa to, ka jûsu organismâ iznâkuðie hormoni maìiski mainâs un jûsu koncentrâcija nav sasniedzama. Tieði tâpçc nomâktâs lomas daþreiz kïûst ïoti grûtnieciskas vai bieþi vien dod viòiem matus. Viòi to nedara miega trûkuma un nepârtrauktas apmierinâtîbas trûkuma dçï. Ja mums ir tâdi cilvçki ap mums, viòiem jâiesaka doties pie ârsta. Piemçram, ðâds profesionâlis ir Krakovas psihiatrs, kurð nosaka atbilstoðus antidepresantus. Varbût tad tas ir arî psihologs, kurð ieteiks atbilstoðu psihoterapiju sievietei ar depresiju. Daþreiz cilvçki, kas novçro klîniskâs depresijas simptomus blakus, nonâk neirologâ, lai gan viòð nav visstingrâkâ saikne.Cilvçki, kas ir nomâkti, nav jâatkârto, ka jaunajiem ir sliktâks, bet joprojâm tur. Tas tikai pasliktina depresijâ esoðâs bûtnes stâvokli. Katrai depresijas dâmai ir nepatîkams fakts, ka viòa nav spiesta kaut ko darît pati. Depresija ir noþçlojusi, ka viòa mums visiem nav izdevies. Tieði tâpçc viòai teikts, ka viòas skatuve nav tik lîdzîga, un ka tâ "nâk uz augðu" tajâ laikâ liks mums likt ðâdu galvu lielâkam impotencei. Tâ vietâ ne vienmçr jûs zinât, ka mçs ceram uz dzîðanu. Tajâ paðâ laikâ jums jârîkojas, proti, jâierosina daþâdi problçmas risinâjumi. Depresija ir jâizmanto kâ veselîbas problçma, piemçram, pneimonija - viena lieta nepazûd, jums jâdodas uz palîdzîbu.& Nbsp;