Datori musu pilscta

Datori ... kas tos izgudroja, var sajust dzîvîbas Dievu. Ðie rîki tiek izmantoti katru dienu, ir svarîgi teikt, ka vairâki desmiti reizes dienâ visi pasaules iedzîvotâji. Datoriem ir diezgan interesanta ietekme uz tuvu dzîvokli, un viòu pakalpojumi darbinieki var izsaukt daþâdas datorprogrammas, kas var mums palîdzçt lietâs.

Viens no ðâdiem diezgan saistîtiem jautâjumiem ir biznesa analîtika. Palielinot ðo vârdu, varat izmantot definîcijas, kurâs Business Intelligence nozîmç datu pârveidoðanas procesu reklâmâ un jaunas lietas apziòâ, ko iedzîvotâji var veiksmîgi izmantot, lai palielinâtu uzòçmuma konkurenci. Kâ redzat, datori var mums daudz palîdzçt, ja bez ðiem instrumentiem mçs nevarçtu tikt galâ ar tâdu situâciju, kad maðînas ir pilnvaras pâr mums. Ja mçs dziïi iesakâmies datora un tehniskajâs situâcijâs, mçs varam teikt, ka IT ir ïoti dâsni un tas ir augstâks jautâjums. Vienîgi IT mâca zinâtni, kas tiek skaitîta starp zinâtnes skolâm. Es saòemu visus datus. Tas ir viegli saistîts ar biznesa inteliìenci, kur abas ðîs lietas ir nopietnas lîdzîbas. Atgrieþoties pie datorzinâtnes, to var izmantot, cita starpâ:- tîkla pârvaldîba, kas padara interneta tîkla pârvaldîbu.- administrâciju, kas pârvalda sistçmu, tâ vienkârði publicç IT sistçmas.- algoritmika, tad tiek uzsâkti un pârbaudîti projekti.Tas ir tikai daþi no svarîgâkajiem datorzinâtòu departamentiem, un tas ir, piemçram, datorgrafika, kas pastâv daudz modernâ datorzinâtòu nodaïâ. Es tur ieteiktu datortehniku realitâtes vizualizâcijas vietâ. Web grafikas var veiksmîgi izmantot daþâdu attçlu vai filmu programmçðanas beigâs. Interesants departaments atrodas virs tâ saucamâ tîmekïa pârzinis ir tîmekïa vietòu dizains, plânoðana un grâmata.Kâ redzat, datoriem un pilnai datorzinâtnei ir bûtiska ietekme uz viòu paðu rîcîbu, viòi piedalâs lietâs, un tâdi notikumi kâ biznesa analîtika ir ârkârtîgi nozîmîgi, tâpçc viòi ir arî labâki par mçìinâjumiem konkurçt uzòçmumos.