Ciklona cikloni

Teleskopiskais dozators ir ierîce, kuras svarîga darbîba ir galvenokârt putekïu savâkðana no atdalîðanas ierîcçm un visu veidu tvertnçm. Turklât, izsmidzinâtâjiem galu galâ ir ïoti cieða apspriesto elementu slçgðana gan darba laikâ, gan apstâðanâs laikâ. Cieða blîvçðana novçrð ierîèu dekompresiju. Jâatceras, ka putekïu temperatûra nav lielâka par 200 grâdiem pçc Celsija. Arî ne tâ, ka dzîvo runu par putekïu agresivitâti.

https://v-socks.eu/lv/ValgoSocks - Pareiza zeíes par viltâm pirkstiem un plakanâm pçdâm!

Attiecîgâs ierîces tiek novietotas no íermeòa, asmeòiem, rotora un motorizatora. Íermenis ir izturîgs, bet tajâ ir rotors, kas rotç. Rotoram ir seði lîdz astoòi asmeòi. Pleci var bût gan tçrauds, bet to galus var pârklât ar gumijas spilventiòiem. Darbrats tiek izvadîts gultòu korpusos. Gultòi tiek pârvietoti prom no íermeòa, lai nebûtu putekïu. Pârnesumkârbu ieskrûvç pie korpusa. Tas noved rotora padevçja rotoru. Gan attiecîgâs ierîces ieplûdes, gan izplûdes atveres ir pabeigtas ar atloku, kas ir kvadrâtveida vai pilna.Ar nolûku aprîkot to ar celsiser, ir vçrts pievçrst uzmanîbu tâs lomai, putekïu veidam, izsmidzinâtâja un darba vietas darba temperatûrai. Pirms iegâdâties vislabâk ir konsultçties ar veselîgu konsultantu.Mçría dozatori ir ïoti viegli lietojami, un to darbîbas pamatâ nav grûti. To pirmais mçríis ir smalkgraudainu un brîvu materiâlu dozçðana. Mçs runâjam par tâdâm tçmâm kâ graudaugi, piena pulveris, garðvielas, smarþîgi pipari, pipari, cukurs, kazeîns, sâls, filtrçjoðie putekïi.Ðûnu dozatoru izmantoðana ir ïoti plaða. Tas tiek patçrçts daudzâs rûpniecîbas nozarçs jebkurâ ievieðanas posmâ, produktu iesaiòojuma lînijas ietvaros, svçrðanas un dozçðanas un pneimatiskâs transportçðanas laikâ.Mçrítiecîgos dozatorus var izmantot gan kâ tâ sauktâs slûþas, kuru pieòçmums ir samazinât darba spiedienu daþâdos spiedienos. Jâatceras, ka dûòu higiçnizâcijas procesâ tas veic ïoti svarîgu ierîces darbîbu, kas veltîta dûòu higiçnizâcijai izmantotâ reaìenta devu dozçðanai.Mçría dozatoriem jâatbilst visiem stingriem higiçnas standartiem un droðîbas noteikumiem, kas noteikti likumâ.