Ceiu satiksmes negadijumu cclooi

Lietu bieþums tiek regulâri pârbaudîts, lai samazinâtu risku, ka viòi atgriezîsies. Pçtîjuma rezultâti skaidri norâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs jebkurâ dzîves posmâ. Tas runâ par specifikâcijas pakâpi, kad un kâ mçríi, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija rada plânam tâdu apdraudçjumu novçrðanu, kas var parâdîties darba nozîmç. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Pârbaudîti individuâlie daudzumi un elementi. Tiek ievçrots uzdevuma princips un apraksti, kas palîdz darbiniekiem kâ pareizam maðînu un rîku avotam. Nepiecieðamîba pçc vienas organizâcijas un ierîces sertifikâta lielâ mçrâ izriet no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Remi BlostonRemi Bloston - Dabisks veids, kâ cînîties pret lielâko apdraudçjumu veselîbai, aterosklerozei!

Lietotâju uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir iespçja piedalîties apritç un vingrinâjumos no maðînas sertifikâcijas lîmeòa. Zinâðanas, pieredze un zinâðanas, kas organizçtas sezonas laikâ par ðâdâm izmaksâm un apmâcîbu, veicina pastâvîgu nelaimes gadîjumu skaita samazinâðanos gan nâvçjoði, gan jauni. Piedalîðanâs organizâcijas un aksesuâru sertifikâcijas nodaïas kursos un vingrinâjumos sniedz visdaþâdâkos ieguvumus îpaðniekiem. Izglîtoti cilvçki garantç darba organizâcijas un darba aizsardzîbas standartu pareizu izmantoðanu.