Bosch putekiu nooemdana

Tirgû jau ir daudzas iestâdes, kas nodroðina jaunu veidu putekïu savâkðanas sistçmas daudzâm nozarçm. Daþi putekïu noòemðanas plâni ir dekorçti ar auduma filtriem. Ðie filtri tiek izgatavoti modulârâ veidâ. Pateicoties ðai formai, ir svarîgi tos savâkt ïoti atðíirîgâ formâ. Ðie auduma filtri galvenokârt ïauj attîrît gaisu un gâzes.

Putekïu nosûkðanas sistçmas ir apstrâde, kuras mçríis ir novçrst visus sausos putekïus, kuriem nav lipîgu vçrtîbu, bet nav sprâdzienbîstama atmosfçra. Ðos modulâros filtrus var izmantot, inter alia, bitumena masas iekârtâs. Turklât tos var ieviest katlu telpâs, stikla, keramikas, metalurìijas, kaïía vai lieðanas nozarçs. Staciju putekïu nosûkðanai tiks iegâdâti moduïu filtri ar plakaniem maisiòiem. Viòi strâdâ nevainojami pat îpaði sareþìîtos apstâkïos un vienlaikus ierobeþo ïoti kaitîgu ârçjo faktoru ietekmi.Tirgû ir arî ciklona putekïu savâcçji, kurus var uzskatît par ïoti lçtiem dzîvoklî un iegâdâjoties. Tos raksturo fakts, ka tie ir ïoti pozitîvi putekïu noòemðanâ. Turklât tie var attîstîties ïoti ilgi un ir praktiski bez problçmâm.Starp putekïu savâkðanas sistçmâm ir jânorâda arî dozçðanas un aizvçrðanas ierîces. Turklât jûs varat apmierinât iekârtu dzesçðanas gâzes. Ðis trauks ir noderîgs, ja ieplûdes gâzu temperatûra ievçrojami pârsniedz filtra temperatûru. Savukârt Economizers ir ierîces, kas var atgût siltumenerìiju.Putekïu nosûkðanas sistçmâs ietilpst arî mehâniskie putekïu savâcçji. Pastâv paðreizçjie instrumenti, kas tiek izmantoti, lai iegûtu pozitîvu un ekonomisku putekïu ieguvi.Pieòemot lçmumu par labu metodi, kas paredzçta tieðai darbîbai, jums ir jâpatur prâtâ daudzi faktori. Pirmkârt, òemiet vçrâ veicamo kampaòu (pakalpojumu / raþoðanas veidu, pârstrâdâjamâ produkta daudzumu un darba maðînu skaitu. Turklât jâòem vçrâ putekïu daudzums. Pareiza atkaïíoðanas metode bûtu jârada materiâla tîrâkajam stâvoklim, arî atseviðíiem elementiem jâbût ïoti sagatavotiem un pielâgotiem. Dokumenti un komponentu daudzumi nerada viegli uzliesmojoðus, un tos nevar aizpildît ar vielâm, kas var uzliesmot patîkamâ ðíîdumâ.