Bistama zona z11

Katrs uzòçmums, uzòçmums, institûcija, neatkarîgi no tâs darbîbas jomas, ir balstîta uz cilvçkiem. Uz viòu zinâðanâm tie ir auksti un çrti. Profesionâla sagatavoðana, praktiskâs iemaòas ir ïoti svarîgas, bet tikpat svarîgas kâ komunikâcija, starppersonu attiecîbas utt. Tâpçc personâla apmâcîbas ir dzçrieni no katra uzòçmuma prioritârajiem uzdevumiem, kas koncentrçjas uz panâkumiem.

Valgomed

Gudri uzòçmumu vadîtâji zina, ka uzòçmuma attîstîba, bet arî tirgû esoðais dzîvoklis tîrâ kvalitâtç ir nepârtraukts ieguldîjums darbiniekos. Tâ ir nemainîga, nepieklâjîga piezîme izpratnç par to, ka "konkurence nav miega", un to sauc, cita starpâ pastâvîga personâla apmâcîba. Ir îpaðas vienîbas, kas atbildîgas par apmâcîbu nozîmîgos uzòçmumos. Îsumâ vadîbai ir jâuzrauga apkalpe un jâizstrâdâ rezolûcijas paðreizçjâ situâcijâ. Tâ gadâs, ka tie paði strâdnieki pieprasa apmâcîbu dabâ, viòu uzticîbu un nepiecieðamîbu. Vingrojumu tirgus paðlaik ir ïoti dârgs. Personâla apmâcîbu, kas specializçjas arî mâksliniecisko prasmju veikðanâ arî ârzemçs, piedâvâ vairâki uzòçmumi. Gan piedâvâjuma piedâvâjuma lîmenis, gan cena ir daþâdi. Ikviens atradîs kursu, kas viòu aizòem savâs robeþâs. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kas nodarbina personâlu konkrçtâs jomâs, lai veiktu personâla apmâcîbu. Îpaði svarîgi ir tas, ka apmâcîbas uzòçmums, kas veic Polijas mâcîbu uzdevumu, sniedz atbalstu tûlît pçc apmâcîbas. Mûsdienâs tieðsaistes apmâcîba ir pieejama pârdoðanai. Tas nav zinâms visâs daïâs, piemçram, to var izmantot, vai paðreizçjais priekðlikums ir vçrts zinât, kur tas ir iespçjams. Fakts, ka tiek likvidçtas izmaksas par darbinieku norîkoðanu ârpus darba vietas, nav nozîmîgs. Daþiem cilvçkiem patîk ðî izglîtîbas lînija, piemçram, tâ, kâ atgriezties pie notikumiem, kas apspriesti pareizajâ vidç un laikâ. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir piekïuve internetam. Personâla apmâcîba ir ieguldîjums, kas tomçr atmaksâjas!