Bijudajam darba devcjam

Lielâkas vai mazâkas uzòçmçjdarbîbas veikðana atbilst daudzâm formalitâtçm, pastâvîgi turot pulsu un uzturot daudzus procesus. Kâ jûs zinât, viena persona nevar rûpçties par visâm filiâlçm visâ uzòçmumâ. Kâdi ir jûsu darbinieki un modernâ programmatûra?

Tas, ka mçs jau esam nolçmuði iegâdâties kompânijai kâdu specializçtu datorsistçmu, tâpçc ir vçrts pievçrst uzmanîbu îpaðiem darbiem un programmâm, lai tâs darbotos. Ir taisnîba, ka daudzi raþotâji sniedz mums informâciju, ka viòu piedâvâtâ programmatûra uzòçmumiem ir saderîga ar cilvçku datoriem, operçtâjsistçmâm un saskaòo ar mûsu vajadzîbâm. Tomçr viòam jâzina, ka nekas nebeidzas pati par sevi. Tâdçï, cita starpâ, meklçjot uzòçmumu, kas piedâvâ organismus veikt darbîbas, ir jâatrod uzòçmums, kas nekavçjoties piedâvâs mums ðâdu projektu uzstâdîðanu un pielâgot tos cieðâm prasîbâm. Katrs darbinieks ir nedaudz atðíirîgs. Otrs uzòçmums izskatîsies kâ kurjera uzòçmums, kâ arî katrs cits uzòçmums, kas raþo, piemçram, daþus elektroniskos komponentus. Katru moduli, kas ir çrts programmatûrâ, var pârvçrst tuvâs vajadzîbâm. Pirms mçs pat to darâm, speciâlistiem ir jânoðíir poïu vârds no iekðpuses un jânosaka, kâdi procesi nav tâdi, kâ vajadzçtu. Pateicoties tam, mçs uzlabosim preèu pârdoðanu un piegâdi, un vairâk mçs paði kontrolçsim raþoðanas procesu. Kâdi citi ieguvumi nâk no uzòçmçjdarbîbas vadîbas programmu veidoðanas?Svarîgs plâns ir strauja dokumentu plûsma starp departamentiem. Pat tad, ja jûsu vârds ir îss, drukâðanas lîgumi un rçíini, un pçc tam to nogâdâðana no pârdoðanas nodaïas uz noliktavu ievçrojami palçnina preèu pârdoðanas procesu. Un, ja mçs izmantosim elektronisko dokumentu plûsmu, tâpçc ne tikai tas, ka mûsu darbinieki bûs visu laiku, lai redzçtu konkrçto lîgumu, tas daþu minûðu laikâ vai arî uz noliktavu nonâks finanðu nodaïâ, pateicoties kuram klienta nosûtîtais pasûtîjums tiks uzsâkts âtri preces. Turklât daudzâs datoru stacijâs var izvietot jaunas IT sistçmas. Uzòemðanu var veikt tieðsaistç vai standarta metodç. Programmâm ir arî jâpârbauda krâjumu lîmenis, jâvçrtç lielâ mçrâ un turiet milzîgas datu bâzes.