Atvieglojums kases aparatu iegadei 2015 gada

Vairâk nekâ viens uzòçmçjs, kam ir pienâkums tirgot kases aparâtu, jautâ, kâdu aprîkojumu izvçlçties. Daþâdi kases aparâtu veidi ir noderîgi iznîcinâðanai. Ðaubas skar vairâk par to, kâdi parametri bûtu jâapsver, lai izvçle bûtu ïoti nepiecieðama.Labâk nav iepirkties iepirkties, nezinot neko par biïeðu kasçm. Jûs varat lasît daudzâs tîmekïa vietnçs par naudas veidiem un to uzdevumiem.

Kases veidiVienkârðâs pârdoðanas ierîces piedâvâ jaunas iespçjas, un to raksturs ir atkarîgs no tâ, vai arî mçs varam strâdât ar Erc vai POS kases aparâtu. Jaunie ir daudz specializçtâki un piedâvâ daudzas funkcijas nekâ daþâm uzòçmçju grupâm, piemçram, ârstiem, frizieriem vai taksometru vadîtâjiem. Ðeit labâks viedoklis ir portatîvâ kases aparâta iegâde un daþreiz patstâvîgs pirkums. Apmeklçjot veikalu, ir vçrts lûgt ïoti daudz vairâk nekâ viena veida ierîci. Tâpçc daudzâm sievietçm kases aparâtu izvçle ir problçma. Tie ir daþi parametri, kas ir atkarîgi no konkrçtâ uzòçmçja vajadzîbâm un viòa darba rakstura.

https://hallu24.eu/lv/

Ieòçmumu glabâðanaProtams, viòam jâdomâ par to, kâ uzglabât èeku kopijas. Dati ir divi: tradicionâls papîra rullis vai elektroniskâ atmiòas karte. Uzòçmçji arvien vairâk vçlas izmantot paðreizçjo papildu iespçju. Postnet fiskâlie kases aparâti ïauj ierakstît kvîti atmiòas lapâ, salîdzinot ar pçdçjo, kas satur efektîvâkus akumulatorus no saraksta. Kad beidzas elektrîba, tâs ïauj drukât daudz lielâku ieòçmumu grupu nekâ vecâki modeïi. Pirms uzòçmuma îpaðnieks pçrk fiskâlo kases aparâtu, viòam jâapsver, kâdas iekârtas viòam bûs nepiecieðams, lai pieslçgtos. Ne kases aparâts piedâvâ iespçju savienot kodu lasîtâju, datoru vai svara pierâdîjumu. Nozîmîgs kritçrijs ir, cik daudz rîku drukâ katru dienu. Kases aparâti ir sadalîti pçc to kodu skaita, kurus viòi atceras ðajâ periodâ. Tâdçï kases aparâta izvçle ir jâpielâgo produkta vai pakalpojumu lielumam, kâ arî klientu skaitam.