Apicrbu rathotajs bydgoszcz

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta mazâkajâ laikâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi cietus un vieglus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Siltâm drçbçm dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika radîta, lai radîtu jaunu iespçju. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi no ðîs izsoles tiks izmantoti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas veselîgas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki izsolçs atkârtoti ir piedâvâjuði citus produktus, un, ja izsoles priekðmets bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija nonâks veikalos tagad, kad sazinâsies. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver e-komercijas atvçrðanu, kurâ bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ fiksçto lîniju sistçmâs.Ìimenes apìçrbu zîmols ir dzçriens starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas jebkurâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði pçdçjos, îpaði labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kâdu laika periodu ðis uzòçmums apzinâs svarîgus poïu dizainerus. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas augstas rindas. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti jau daudzus gadus ir ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî valstî, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neko nemin par sasniegto atlîdzîbu spçku, ko viòi izmanto, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjas aptiekas apìçrbs