Anaklita depresija

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Depresija bûtiski ietekmç tâ finansiâlo un psiholoìisko izskatu. Ar to mçs jûtamies gudri un miegaini, arî ar lielâm miega problçmâm, mçs nevaram koncentrçties, mçs zaudçjam savas intereses. Kas ir problçma, var rasties problçmas ar motoru koordinâciju, galvas un muguras sâpçm un citâm ïoti bîstamâm somatiskâm sekâm. Nav ðaubu, ka neapstrâdâta depresija var bûtiski ietekmçt veselîbu un pat dzîvi, un tagad, novçrojot depresijas pirmos simptomus, ziòot psihiatram un veikt nepiecieðamo ârstçðanu. Ârstçðanas periods, kas ir galvenais, lai uzlabotu mûsu psihofizisko izskatu un depresîvo stâvokli, var rasties no vairâkiem mçneðiem lîdz pat daþiem gadiem. Tas ir atkarîgs no tâ, cik lielâ mçrâ mçs esam ziòojuði ârstam, zâïu pieejamîbu un veidu, kâ tie ietekmç mûs, un mûsu paðu vçlmi iziet no infekcijâm un veikt jaunu, normâlâku dzîvi. Citiem vârdiem sakot - ne tikai psihotropâs zâles ietekmç viòu paðu depresiju. Mçs varam cînîties ar viòu vien.Protams, tas ir pçdçjais ïoti nopietns, òemot vçrâ to, ka mçs nejûtamies par praktiski nekâdas dzîves sfçras apmierinâðanu, mçs neesam pietiekami spçcîgi, lai izmantotu jebkuru darbu, un mûsu vispârçjâ labklâjîba ir pilnîgi tâlu no ideâla. Tomçr depresijas darbîbâ patieðâm nav grandiozu mçríu, bet priekðâ un, vissvarîgâk, mazu aktivitâðu izpildç, kas laimîgâ îstenoðanâ lielâ mçrâ paaugstinâs mûsu bçrna komfortu. Vienkârðs fakts ir tas, ka, rîkojoties smagas depresijas formâ, mums ir grûtîbas redzçt kaut ko, kas nav iespçjams, bet notikt ar prieku, tikai tâdâ gadîjumâ, ja mçs joprojâm varam bût talantîgi. Tâpçc ir svarîgi sâkt ïoti nelielu þestu, piemçram, to ieskauj cilvçki, kuriem mçs labi jûtamies. Tas neapraksta to tikai izvçloties pirmo ârstçðanas dienu lielai, bagâtîgi dzçruðai pusei. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir îsa tikðanâs ar draugu, draugu un ìimenes locekli. Centieties dot sev maz priekus, kurus jaunâs sievietes uzskata par vâju - vai jums patîk dzîvnieki? Pirkt, ja iespçjams, protams, kaíi, suòu vai kâmju. Vai jums trûkst saldumu? Ðokolâde noteikti uzlabos jûsu griezumu (un noteikti palielinâs endorfînu lîmeni prâtâ, kas ir atbildîgs par laimes sajûtu.Patiesîbâ tas joprojâm bûtu, ja dienas ritma laikâ jûs rûpçtos par pastâvîgâm kustîbâm un pat nelielu fizisku piepûli. Lielisks lîdzeklis ir doties uz dârzu un vismaz 10 minûðu vingrinâjumi, kas arî paaugstinâs adrenalîna lîmeni un pamodinâs miegaino prâtu. Mçìiniet atcerçties darbîbas, kurâs jûs bijât spçcîgs un pçc tam pamazâm atgriezieties pie viòiem. Protams, neviens nevçlas no jums atòemt maratonu vai fotografçt, kas uzvarçs Word Press Photo konkursâ. Nenovietojiet lielus mçríus priekðâ, dodiet tam daþas nelielas lietas, piemçram, lasot interesantu grâmatu vai padarot ðalli. Neaizmirstiet, ka neesat vienâds. Cilvçki ap jums rûp jûsu veselîbu un lielu slimîbas risinâjumu. Bet neviens nesapratîs jûsu prâtu formâ, tâpçc negaidiet, ka kâds, ko neesat atzîjis par slimîbu, zinâs par to. Iepazîstiet îsu un palîdziet, ko viòi piedâvâ. Iespçjams, ir grûti iziet no depresijas ar jûsu vçrtîbâm. Tomçr tikpat grûti bûs uzticçties tikai farmakoloìijas veidiem. Kas ir nepiecieðams, lai izârstçtu depresijas simptomus, tomçr viss process tiks veikts âtrâk un patîkamâk, ja persona nolemj, ka viòð patieðâm vçlas atgût.