Alexis slicer

Elektriskais dârzeòu griezçjs ir ïoti svarîgs çdiens çdinâðanas veikalos. Dienasgrupas citu veidu dârzeòu ikdienas grieðana rokasgrâmatas izveidç ievçrojami palielina priekðmetu izdevumus un pagarina rezerves sagatavoðanas laiku pirms restorâna vai çdiena gatavoðanas laika çdinâðanas uzòçmumos, piemçram, skolâs, veco ïauþu mâjâs vai slimnîcâs.

Acîmredzama izvçle ir iegâdâties dârzeòu griezçju, kas kalpos arî kâ augïu griezçjs.Neatkarîgi no çdinâðanas uzòçmuma rakstura ir vçrts iegâdâties smalcinâtâju profesionâlai lietoðanai. To izceïas ar ievçrojami intensîvâku veiktspçju (lîdz 300 kg / h un izturîbu, visiem nepiecieðamajiem sertifikâtiem un atverçm, un tas tiek radîts no visa materiâla, kas nodots saskarç ar pârtiku. Negadîjumu grupâ ierîce ir izgatavota no îpaða nerûsçjoðâ tçrauda un ir magnçtiska droðîbas sistçma un motora bremze, kas nodroðina droðu klientu apkalpoðanu. Mçs varam atcerçties izvçli par 230V vai tâ saukto jauda, vai 400 V, saistîbâ ar elektrisko instalâciju jûsu istabâ.Elektriskajam dârzeòu griezçjam ir daudz jaunu, viegli nomainâmu disku, kas darbojas, ka dârzeòi un efekti var bût èipsi, ðíçles vai kubi, kâ arî îpaðs uzkodas, lai îstenotu kartupeïus. Atseviðía pusmçness stâvokïa partija ir paredzçta dârzeòu, piemçram, kâpostu, seleriju, sagrieðanai, un cita garenvirziena partija ir paredzçta gariem dârzeòiem. Kâdâ brîdî mçs varam izvçlçties nâkamos piederumus.Trauku nevajadzçtu òemt lîdz vietâm, kur tas nav dots, piemçram, siera grieðanai.Pçrkot dârzeòu griezçju, jâatceras, ka tâ nav ierîce ar gigantiskâm dimensijâm, bet tâ vienmçr ir aptuveni 30 kilogrami. Tirgû atradîsiet milzîgu popularitâtes un veidu izvçli, tâpçc pareizâ çdiena izvçle neizraisîs daudzas problçmas.